O PROJEKCIE

 

Przemoc wśród młodzieży, rodziny i dzieci stała się poważnym problemem w wielu krajach. Według Amnesty International w Polsce było prawie 100 tysięcy ofiar przemocy w rodzinie w ubiegłym roku wśród nich prawie 58% kobiety. Według tnsOBOP w Polsce przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem bardzo częstym, prawie 15% respondentów żyje w rodzinach, gdzie dzieci są ofiarami przemocy w rodzinie. Większość dzieci cierpi z powodu przemocy psychicznej, ale fizyczna i seksualna przemocy jest również powszechna.

W Portugalii prawie 57% kobiet cierpiała z powodu przemocy, większość z nich doznała przemocy fizycznej, ale także seksualnej i psychicznej. W Portugalii, za średni wiek ofiar przemocy w rodzinie uważa się między 26 i 45. Portugalia przyjęła strategię mającą na celu zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska, która pociąga za sobą:

- specyficzne legislacyjne kwestie,

- kampanie podnoszące świadomość (debaty publicznych),

- bliższą współpracę z organizacjami pozarządowymi, które działają w tym obszarze,

- napoważnie przyjmując ochronę i rekonwalescencję ofiary przemocy w rodzinie.

We Włoszech prawie 70% kobiet cierpiało z powodu przemocy, większość z nich cierpiała z powodu przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów lub mężów. W tym kraju przemoc jest ukryta w domu i nie ujawnia się jej. Kobieta cierpi głównie z powodu fizycznej przemocy, ale ekonomiczna i psychiczna przemoc jest również problem. Jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania takim sytuacjom jest nauczanie młodych ludzi wzajemnego szacunku, prowadzenie kampanii podnoszących świadomość społeczeństwa, kształcenie specjalistów, władz i przedstawicieli różnych instytucji, które mają wpływ na politykę dotyczącą przemocy.

Fundacja “Merkury” zajmuje się problemem przemocy od prawie 15 lat, DESINCOOP i AGORA Consortium pracują dla ludzi w tudnej sytuacji życiowej od kilku lat, wśród których są ofiary i sprawcy przemocy. Każdy z tych krajów realizuje własne krajowe metody zapobiegania przemocy i pomocy ofiarom przemocy. W każdym z tych krajów, różne organizacje, osóby i podmioty zajmują się tym problemem. W okresie 2006 - 2008 Aplikant realizował miedzynarodowe projekty podczas Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Projekt dał każdemu kraju partnerskiemu szansę poszerzenia horyzontów w sektorze ekonomii społecznej (Grecja, Włochy, Portugalia) i problemów społecznych które być może rozwiąże ekonomia społeczna. W tym oresie partnerzy projektu zidentyfikowali problemy społeczne: wykluczenie społeczne z powodu bezrobocia, narkotyków i nadużywania alkoholu, niepełnosprawność. Natomiast nadużywanie narkotyków i alkoholu, jak również długotrwałe bezrobocie może powodować przemoc w rodzinie i wpływa bezpośrednio na członków rodzin. Dzieci biorą przykład z rodziców i powielają (nasladują) podobne zachowania. Zapobieganie przemocy nie byłoby możliwe, gdyby władze lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe nie brały udziału w tym procesie. Dlatego też partnerzy projektu wskazai trzy docelowe grupy, które będą miały wpływ na sytuację dzieci, młodzieży i kobiet:

pracownicy socjalni – rodzin, dzieci, kobiet 

przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych pracujący na polu przemocy - tworzenie i wdrażanie wspólnego programu prewencyjnego

specjaliści / eksperci: psycholodzy, trenerzy, terapeuci, nauczyciele itp. - praca bezpośrednio z ofiarami i sprawcami przemocy. 

Partnerzy projektu wymienili dane i statystyki dotyczące problemu przemocy
w każdym kraju, jak również przygotowali obszary, w których powinna pracować każda grupa docelowa. Ponieważ każda z grup docelowych jest w stanie dzielić się i poszerzyć swoją wiedzę, partnerzy postanowili poprosić uczestników, aby przygotowali kilka projektów badawczych i edukacyjne zadania domowe w celu wdrożenia najbardziej efektywnych metod pracy z ofiarami I sprawcami przemocy.

Podsumowując, projekt skierowany jest bezpośrednio do osób, które są w stanie zmienić lokalną i regionalną politykę dotyczącą młodzieży, dzieci, przemocy w rodzinie, do osób, które mogą tworzyć i pozyskiwać środki na programy, które pomogą w rozwiązywaniu problemów przemocy w poszczególnych krajach, jak również osób, które może bezpośrednio korzystać z innowacyjnych i skutecznych metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Projekt dotyczy priorytetu – Badania Terenowe (praca w terenie) na najniższym szczeblu (dotyczącą zwykłych ludzi). Poject będzie zaangażował pośrednio dzieci, młodzież i kobiety w tworzeniu programów, które będą umacniać ich i chronić przed przemocą lub poprawią krajowe systemy pomocy ofiarom przemocy. Projekt oparty jest na działaniach edukacyjnych organizowanych na szczeblu międzynarodowym, jak i na szczeblu krajowym: na poziomie krajowym - międzynarodowe warsztaty dla trzech grup docelowych, - na poziomie krajowym: zadania domowe: badania, zbieranie najlepszych praktyk, lokalne działania edukacyjne (szkolenia dla nauczycieli, spotkania z rodzinami, dziećmi, uczniami).

10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »